OpenCV

sbopencv.movie(path, start=0, stop=None)
sbopencv.camera(cam=0, width=None, height=None)
sbopencv.image(path=None)
sbopencv.ipl2cairo(iplimage)
sbopencv.detectHaar(iplimage, classifier)
sbopencv.findcontours(iplimage, threshold=100)